🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

De huisartsengroepsprakijk in Gezondheidscentrum De Vier Kwartieren biedt wijkgerichte geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg aan inwoners van Boxtel, met een focus op inwoners uit Boxtel-Oost, op somatisch, psychisch en sociaal gebied. De huisartsengroepspraktijk in het Gezondheidscentrum De Vier Kwartieren levert deze zorg:

• Op een persoonlijke, laagdrempelig en doelmatige wijze

• Gericht op verbetering van gezondheid en welzijn

• Gericht op behoeften van cliënten


Visie

Gezondheidscentrum De Vier Kwartieren werkt vanuit een integrale visie op zorg. Ze kiest daarbij voor het organiseren van zorg op basis van professionele standaarden aan de hand van dialoog gestuurde zorgvragen. Bij een diabetespatiënt bijvoorbeeld wordt begeleiding en controle door meerdere professionals uitgevoerd, maar houdt de huisarts, samen met de patiënt, zicht op de algehele persoonlijke – en gezondheidssituatie  van deze patiënt. De regie blijft hiermee bij de patiënt. De coördinatie van de (complexe) zorgvraag ligt bij de huisarts.

In ons gezondheidscentrum staat in alle contacten met cliënten de menselijke maat voorop. Er wordt zorg op maat verleend. De geïntegreerde eerstelijnszorg welke wordt geboden is steeds gericht op de cliënt in de eigen leefomgeving. De relatie zorgverlener – cliënt is een strikt persoonlijke, waarin vertrouwelijkheid en continuïteit de basisprincipes zijn. De schaalgrootte van het gezondheidscentrum is zodanig dat het persoonlijke karakter voor de cliënt herkenbaar blijft.


Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij jouw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij jouw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en thuiszorg. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is en als je daar toestemming voor hebt gegeven. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen jouw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij bewaren jouw gegevens zolang nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Na deze termijn (20 jaar na overlijden volgens de wet) zullen wij jouw gegevens verwijderen.

Kwaliteitskeurmerk
Wij voldoen aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). We zijn blij dit kwaliteitskeurmerk voor huisartsen te mogen dragen. Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk. Wij streven elke dag naar goede, verantwoorde zorg en tevreden patiënten. Onze praktijk zal jaarlijks opnieuw worden gecheckt, om te controleren of we nog aan alle voorwaarden voldoen en blijven werken aan verbeteringen in onze zorgverlening.